Gwarancja leasingowa – co to jest i jak działa?

Gwarancja leasingowa to instrument finansowy, który jest wykorzystywany w leasingu bankowym i stanowi zabezpieczenie dla leasingodawcy w przypadku niewywiązania się leasingobiorcy z umowy. W tym artykule skupimy się na omówieniu, czym jest gwarancja leasingowa, jak działa oraz jakie są jej rodzaje.

Czym jest gwarancja leasingowa?

Gwarancja leasingowa to umowa, na mocy której gwarant (zazwyczaj bank) zobowiązuje się do wypłaty kwoty zastępczej w przypadku niewywiązania się leasingobiorcy z umowy leasingowej. Gwarancja jest udzielana na określony czas, zazwyczaj zgodny z okresem trwania umowy leasingowej.

Jak działa gwarancja leasingowa?

Gwarancja leasingowa działa jako dodatkowe zabezpieczenie dla leasingodawcy, którego celem jest minimalizacja ryzyka finansowego. W przypadku, gdy leasingobiorca nie spełni swoich zobowiązań wynikających z umowy leasingowej, leasingodawca może zwrócić się do gwaranta o wypłatę kwoty zastępczej, która pokryje ewentualne straty. Gwarancja leasingowa nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku spłaty zobowiązań wynikających z umowy, jednak pozwala na zabezpieczenie leasingodawcy w razie problemów.

Rodzaje gwarancji leasingowych

Wyróżniamy kilka rodzajów gwarancji leasingowych, w tym:

  1. Gwarancja bankowa – udzielana przez bank, który staje się gwarantem w umowie leasingowej.
  2. Gwarancja ubezpieczeniowa – udzielana przez ubezpieczyciela, który staje się gwarantem w umowie leasingowej.
  3. Gwarancja własna – udzielana przez samą firmę leasingową, która staje się gwarantem w umowie leasingowej.
  4. Gwarancja międzynarodowa – stosowana w przypadku międzynarodowych transakcji leasingowych, gdzie gwarantem może być bank lub instytucja finansowa z kraju leasingobiorcy.

Korzyści płynące z gwarancji leasingowej

Gwarancja leasingowa przynosi korzyści dla wszystkich stron umowy, w tym:

  1. Leasingobiorca – zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami finansowymi, które mogą wyniknąć w trakcie trwania umowy leasingowej.
  2. Leasingodawca – minimalizacja ryzyka finansowego, zwiększenie zaufania do leasingobiorcy oraz ułatwienie uzyskania finansowania.
  3. Gwarant – uzyskanie prowizji za udzielenie gwarancji oraz wzrost zaufania ze strony klientów.

Gwarancja leasingowa to ważny instrument finansowy, który zabezpiecza obie strony umowy leasingowej przed ryzykiem finansowym. Dzięki niej leasingodawca może minimalizować swoje ryzyko i zwiększyć zaufanie do leasingobiorcy, a ten z kolei może czuć się bezpieczniej podczas korzystania z leasingu bankowego. Warto jednak pamiętać, że gwarancja leasingowa jest dodatkowym kosztem dla leasingobiorcy, który musi liczyć się z wyższymi opłatami związanymi z korzystaniem z tego typu zabezpieczenia.