Jakie ulgi w PIT-28?

Podatnicy, którzy jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji PIT-28. Mogą oni skorzystać przy tym z kilku ulg, dzięki którym obniżony zostanie podatek do zapłaty. Co dokładnie mogą odliczyć osoby, rozliczające się za pomocą ryczałtu?

Odliczenie składek społecznych i zdrowotnych

Podatek, który będziemy musieli zapłacić z tytułu złożenia PIT-28 w 2022 roku, możemy obniżyć o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Nie ma tutaj znaczenia, czy podatnik rozlicza się z ZUS na zasadach ogólnych, czy też korzysta z możliwości opłacania składek preferencyjnych. W przypadku składki zdrowotnej nie możemy odliczyć więcej, niż 7,75% podstawy jej wymiaru. Pamiętajmy, że składki, które chcemy odliczyć w 2022 roku, musimy wpłacić na konto ZUS najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ulga rehabilitacyjna

Osobom na ryczałcie przysługuje tak zwana ulga rehabilitacyjna, z której mogą korzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bądź ci, na których utrzymaniu w 2021 roku pozostawały osoby niepełnosprawne. W deklaracji rocznej możemy odliczyć wydatki, które ponieśliśmy na przykład na:

  • zakup leków,
  • przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • opłacenie przewodników osób niewidomych bądź opłacenie psów asystujących,
  • opłacenie turnusów rehabilitacyjnych.

Co ważne, możemy odliczyć jedynie kwoty, które nie zostały w jakiś sposób zrekompensowane, na przykład dotacjami z PFRON.

Darowizny

Podatnicy, którzy w danym roku przekazali określone w ustawie darowizny, mogą je odliczyć od podatku. Dotyczy to na przykład kwot, które podarowane zostały na cele walki z pandemią koronawirusa. Jak co roku, będziemy mogli odliczyć również sumy przekazane na:

  • cele kultu religijnego,
  • pomoc społeczną,
  • cele pożytku publicznego,
  • cele edukacyjne.

Co ważne, wysokość darowizn, które chcemy odliczyć, nie może przekroczyć 6% naszego przychodu.

Ulga internetowa

Z ulgi na internet można skorzystać w ciągu dwóch następujących po sobie kolejno lat. Co ważne, aby dokonać odliczeń, nie trzeba podpisywać umowy z konkretnym dostawcą internetu. Jako dowód w razie kontroli możemy przedstawić na przykład faktury imienne, które poświadczają o poniesieniu wydatku. Odliczyć możemy maksymalnie 760 zł – jest to kwota pomniejszająca przychód, który podlega opodatkowaniu.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami domów wolnostojących czy innego rodzaju budynków gospodarczych. Ulga ta dotyczy osób, które poniosły wydatki na szeroko pojętą termomodernizację. Co ważne, z efektów tychże prac muszą korzystać gospodarstwa domowe, a nie przedsiębiorstwa. Odliczyć możemy maksymalnie 53 tysięcy złotych w ciągu kolejnych, 5 lat podatkowych. Obowiązkiem podatnika jest posiadać dokumentację poświadczającą poniesienie wydatku. Organy podatkowe są zgodne co do tego, że dowodem zakupu nie może być paragon, a jedynie faktura VAT, która jasno określa strony transakcji.