Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych!

Jednym z aspektów życia jest jego nieprzewidywalność. Nieraz zdarza się, że obecna sytuacja zmusza nas do zmiany miejsca zamieszkania, przyzwyczajeń, czy miejsca zatrudnienia. Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i skorzystać z oferty polityki socjalnej państwa?

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje starosta powiatowy, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz informacji zawartych w rejestrze bezrobotnych. Raz na rok, 1 czerwca ustala się ich wysokość. Aby go otrzymać, nie wystarczy jednak sama rejestracja w Urzędzie, potwierdzająca fakt nieposiadania obecnie pracy oraz status bezrobotnego.

Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

O natychmiastową pomoc socjalną tego typu może się ubiegać osoba, która obecnie pozostaje bez pracy oraz:

  • w ciągu ostatniego 1,5 roku (licząc od daty rejestracji w Urzędzie Pracy) przepracowała przynajmniej 1 pełny rok kalendarzowy (365 dni). Nie musi być to okres ciągły, przerw się po prostu nie wlicza.
  • pobierała wynagrodzenie wyższe bądź równe minimalnemu, określonemu przez Rząd w danym okresie (dodatkowym wymogiem jest odprowadzanie składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne).
  • zakończyła pracę wynikiem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony.

W przypadku wypowiedzenia pracowniczego lub rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron między pracodawcą a pracownikiem wsparcie socjalne przysługuje po upływie 3 miesięcy od daty rejestracji w Urzędzie. Jeśli pracodawca dokonał zwolnienia dyscyplinarnego – możemy je otrzymać dopiero po pół roku od zarejestrowania się.

Kto jeszcze może starać się o pomoc państwa?

Ustawa podaje również inne sytuacje, w których można liczyć na tymczasową pomoc państwa. Starać się o nią mogą m.in. osoby, które:

  • odbyły przynajmniej 8-miesięczną służbę wojskową
  • pracowały wcześniej za granicą, ale odprowadzały składki na polski Fundusz Pracy
  • są repatriantami, zatrudnionymi wcześniej w państwach unijnych
  • zakończyły własną działalność, z której odprowadzane były odpowiednio wysokie składki społeczne (obowiązkiem jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Pracy)
  • były wspólnikami w firmie, która przestała istnieć (tu również obowiązek przedstawienia dowodu odprowadzania składek o odpowiedniej wysokości).

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom zarejestrowanym w UP, którym urząd nie może w danym momencie znaleźć nowego stanowiska, ani zaoferować stażu, szkolenia czy tak zwanych prac interwencyjnych. Jego wysokość wynosi tylko kilkaset złotych i zależy od długości stażu pracy.